1. Het Klimmersbrevet wordt georganiseerd door het Nederlands Klimmers Comité (N.K.C.)
  2. Ieder jaar wordt een programma gemaakt van de tochten die voor deze brevetten gelden. Indien door het wegvallen van een tocht daartoe aanleiding is, wordt het bestaande programma aangepast.
  3. Voor het Klimmersbrevet dient men 8 verschillende tochten uit het programma gereden te hebben binnen een tijdsbestek van 3 jaar.
  4. Indien een tocht uit het programma vervalt, zal het bestuur van het N.K.C. trachten een andere tocht in het programma op te nemen.
  5. Indien door het bestuur noodgedwongen wijzigingen in het programma aangebracht moeten worden, betekent dit nooit dat iemand die al deelnemer is aan het Superklimmersbrevet meer tochten zal moeten gaan rijden dan het aantal dat gold op het moment van zijn/haar inschrijving
  6. Van de in artikel 3 gestelde termijn kan slechts in bijzondere gevallen door het bestuur worden afgeweken.
  7. Het toegekende controleboekje is strikt persoonlijk. Voor de eerste rit dienen de persoonlijke gegevens volledig te worden ingevuld.
  8. Van alle voor de brevetten gereden tochten moeten de datum, handtekening en stempel van de organiserende vereniging vermeld c.q. geplaatst worden in het controleboekje.
  9. Zodra voldaan is aan de door het N.K.C. gestelde eisen dient men het controleboekje te zenden naar het adres van het N.K.C. Dit adres is aan te vragen door een email te sturen naar info@klimmersbrevet.nl. Na goedkeuring van het controleboekje ontvangt de deelnemer het speciale Klimmersbrevet en het goedgekeurde controleboekje. Op het brevet zal de naam van de deelnemer(ster) vermeld worden zoals die in het controleboekje vermeld staat, tenzij de deelnemer(ster) zelf aangeeft dat hiervan moet worden afgeweken.
  10. Controleboekjes die niet aan de gestelde eisen voldoen worden, onder opgave van de reden, aan de deelnemer(ster) terug gezonden.
  11. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van het N.K.C.

 

Bennekom, 02-12-2020